Služby

Je zrejmé, že dnes máme obrovské skúsenosti, o ktoré sa opierame pri našej každodennej práci. Tieto skúsenosti Vám ponúkame pri vypracovaní projektu komplexnej bezpečnostnej ochrany Vašej spoločnosti. Celý projekt ochrany Vám vypracujeme a dodáme spolu s našimi službami.

Spoločnosť O.M.O. s.r.o. Košice je dnes svojím zameraním súkromnou bezpečnostnou službou, poskytujúcou bezpečnostné a ochranné služby v komplexe fyzického, technického a kombinovaného zabezpečenia ochrany osôb a majetku v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona o SBS v zmysle § 3 - Strážna služba a splnenia všetkých podmienok podľa § 12 – Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnickej osobe, Licencia: PS 000345 na výkon strážnej služby, 

Nepodceňujeme ani tie najmenšie detaily a prípravu pred samotným výkonom ostrahy a ochrany. Systematicky a odborne pristupujeme ku každému jednotlivému prípadu a vždy so snahou vypracovať pre Vás optimálny projekt ochrany. Optimálny z pohľadu dosiahnutia požadovanej bezpečnosti a taktiež kvôli nezanedbateľnej skutočnosti, akou sú finančné prostriedky. 

Naším cieľom je poskytovať kvalifikovanú a spoľahlivú ochranu fyzickým a právnickým osobám, vykonávanú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami a zásadami s minimalizáciou potreby finančných nákladov a počtu osôb. Ponúkame Vám komplexnú ochranu Vášho majetku a je len na Vás, aby ste si vybrali to, čo je pre Vás dôležité a podstatné.

Je na Vás, aby ste sa rozhodli pre vyhovujúci spôsob ochrany na tom-ktorom konkrétnom objekte. Naša firma poskytuje dva spôsoby ochrany:

Súčasťou komplexnej ochrany je vlastná fyzická ochrana, ktorá zahŕňa:

Podľa dohody môžeme naše služby poskytovať za účelom:

 1. Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste.
 2. Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.
 3. Ochrana osôb.
 4. Ochrana majetku a osoby pri preprave.
 5. Ochrana prepravy majetku a osoby.
 6. Zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb.
 7. Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta.
 8. Vypracovanie plánu ochrany.

Odborne pristupujeme ku každému jednotlivému prípadu a vždy je našou snahou vypracovať pre Vás optimálny projekt ochrany tak z pohľadu dosiahnutia požadovanej bezpečnosti.

V súčasnej dobe sme sa zamerali na zvýšenie podielu technickej ochrany na celkovej ochrane objektov.

Základnou myšlienkou tohto systému je vylúčenie najrizikovejšieho článku ochrany, ktorým je ľudský faktor. Zároveň ponúkame zákazníkovi určitú mieru pohodlia a komfortu.

Elektronický kamerový systém s ozvučením

            Chránené objekty sú strážené Elektronickým  Kamerovým a Zabezpečovacím Systémom s ozvučením (EKZS), ktorý je registrovaný Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. EKZS sú prepojené na Stredisko Registrovania Poplachov (SRP), čo je Dispečing OMO, v čase, kedy sa v chránených objektoch  nepracuje.

Chránené objekty sú strážené a kontrolované kamerovým systémom a pohybovými senzormi hlavne na vonkajšom perimetri a na citlivých miestach ako sú kancelárie, sklady a pod.  Ich výstupy sa vyvedenú na  Dispečing OMO s nepretržitou službou. V prípade narušenia objektu prebehne  komunikácia medzi systémom a stálou službou vo forme poplašnej správy, ako aj s prenosom obrazu na náš pult. Pracovník stálej služby sleduje prostredníctvom kamier situáciu v objekte a komunikuje s narušiteľom prostredníctvom hlasového komunikátora (reproduktora). Vyzve osobu, aby okamžite opustila strážený priestor a zároveň upozorní, že jeho pohyb je zaznamenávaný a ak okamžite neuposlúchne, bude ihneď privolaná polícia. Práve táto reakcia na narušenie (niekedy len na pokus o narušenie) je veľmi účinný prostriedok na to, aby potenciálny narušiteľ vo viac ako 99% prípadov upustil od protiprávneho konania. Ak však narušiteľ pokračuje v protiprávnom konaní, pracovník stálej služby upozorní štátnu políciu (v súlade so zákonom o SBS č.473/2005 §56 ods.5 a jeho novelizáciou č.8/2013), ktorá je povinná zasiahnuť .

Záznam z celej udalosti je ukladaný v počítači na konkrétnom objekte a aj na pracovisku stálej služby našej spoločnosti.

            Naše skúsenosti potvrdzujú, že psychologický účinok takejto ochrany je veľmi veľký a tým sa zamedzí nielen hlavným škodám (cieľ krádeže) ale už aj prvotným škodám na majetku, ako sú oplotenia, okná, dvere, mreže a pod.

            V neposlednom rade sa hlasový výstup EKZS využíva aj pri mimoriadnych situáciách – ako sú živelné pohromy a iné nebezpečenstvo.

Pri strážení objektu len klasickou formou - fyzickou osobou, dochádza k časovým obdobiam, keď strážnik skontroluje areál celého objektu pešou obchôdzkou a prichádza na svoje stanovište či už z dôvodu oddychu, vplyvu počasia alebo ľudských potrieb. V čase pobytu strážnika na jeho stanovišti vzniká časové obdobie, keď je objekt nestrážený. Tu je práve priestor pre náš OMO elektronický kamerový systém, ktorý nepretržite a spoľahlivo monitoruje a kontroluje celý Váš objekt nonstop a je lacnejší a spoľahlivejší ako akýkoľvek pracovník.

Cena

Ku každému zákazníkovi máme individuálny prístup. Preto aj všetky naše poskytované služby ako aj cena budú dohodnuté po zhodnotení všetkých bezpečnostných požiadaviek zákazníka, avšak cena za fyzickú ochranu sa odvíja aj od zákonnej mzdy a príplatkov, ktoré striktne dodržiavame

Ochrana majetku

Zo zákona sa rozlišuje

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom ako verejne prístupnom mieste

Strážime objekty firiem (administrstívne budovy, hospodárske areály, stroje, technologické celky a pod.) aj súkromných osôb (rodinné domy)

Výkon strážej služby 

 • len fyzickou ochranou - bezpečnostnými pracovníkmi
 • len technickou ochranou - Elektronickým kamerovým zabezpečovacím systémom s ozvučením s pripojením na náš Pult centrálnej ochrany
 • kombináciou fyzickej a technickej ochrany
Ochrana osôb Vykonáva sa  fyzickou formou ochrany - osobná, alebo osobná v kombinácii s technickými prostriedkami - monitorovanie polohy a pohybu chránenej osoby cez náš Dispečing
Ochrana pri preprave

Môže byť

 • ochrana majetku a osôb pri preprave - osoby a majetok sa chráni v dopravných prostriedkoch (autobusy, vlaky, a pod.)
 • ochrana samotnej prepravy osôb a majetku - chráni sa už samotný dopravný prostriedok aj s prepravovanými ľuďmi a majetkom (hlavne osobné a nákladné automobily)
Zabezpečenie poriadku na mieste

Bezpečno-poriadková služba pri športových podujatiach, firemných akciách a pod.

Zabezpečovacie systémy Pevádzkujeme rôzne elektronické zabezpečovacie systémy s pripojením na náš Pult Centrálnej Ochrany (PCO), hlavne však náš Elektronický kamerový zabezpečovací systém s ozvučením, ktorého podrobný popis činnosti je uvedený v sekcii Služby - Technická ochrana
Vypracovanie plánu ochrany

Každé stráženie, či už objektu alebo osôb, si vyžaduje prepracovaný plán ochrany. Zákazník nám predostrie svoje požiadavky na ochranu a my po posúdení všetkých aspektov navrhneme a v súlade s legislatívou vypracujeme plán ochrany, ktorý so zákazníkom prekonzultujeme a odsúhlasíme.

Tým si nastavíme pravidlá pre výkon našej služby pre daný objekt a konkrétneho zákazníka. Tento dokument sa nazýva Režimové opatrenia pre výkon strážnej služy.